شیوه پیشگیری از بیماری ذات الریه ….

شیوه پیشگیری از بیماری ذات الریه .... دکتر گرینو معتقد است دلیل ابتلا افراد سالم به بیماری های مسری، اغلب ضعف سیستم دفاعی بدن آن هاست و به عبارت دیگر ضعف سیستم دفاعی بدن ... مطالب بیشتر