دزمان سنگ کلیه با گیاه پیر بهار (Eirgeron canadensis)در طب سنتی

دزمان سنگ کلیه با گیاه پیر بهار (Eirgeron canadensis)در طب سنتی پیر بهار (Eirgeron canadensis) اسامی عمومی دیگر: رامبو، اریجرون، حشیشه الجبل.نامهای علمی دیگر :(Eirgeron canadensis L) نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositea).نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: قسمت هوایی ... مطالب بیشتر