سرویس های حمایتی  اجتماعی مبتلایان به ام اس    تامین پشتیبانی روانی مسلماً زندگی همراه با یک بیماری مزمن مایه ی سرگرمی هیچ کس نیست. بعضی مواقع، ممکن است ام اس  از حد تحمل تان خارج شود. ... مطالب بیشتر