آشنایی با روشهای کار دندانپزشکی

آشنایی با روشهای کار دندانپزشکی   استفاده از مواد بیولوژیک مانند پودر استخوان سنتتیک جهت بازسازی استخوانهای تخریب شده و تحلیل رفته. این مواد در آینده در زمینه دندانپزشکی تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد.طی دو دهه گذشته روشهای ... مطالب بیشتر