راهکارهایی آسان برای مراقبت از ناخن ها…

راهکارهایی آسان برای مراقبت از ناخن ها... مراقبت از ناخن ها برای پیشگیری از آسیب دیدگی ناخنها از آنها برای ضربه زدن و بلند کردن اشیا استفاده نکنید. ناخنها را نجوید و به کوتیکول ناخنها ضربه نزنید. ... مطالب بیشتر