زمینه های اصلی کار درمانگرها در رابطه با بیماران مبتلا به ام اس 

 زمینه های اصلی کار درمانگرها در رابطه با بیماران مبتلا به ام اس    کاردرمانگرها  کاردرمانگرها کمکتان می کنند تا مهارتهای روزمرهای را که برای انجام فعالیتها در محلی کار و خانه ضروری است، حفظ کنید. آنان از ... مطالب بیشتر