نیروی جنسی خود را کنترل کنید..!

نیروی جنسی خود را کنترل کنید..! کاهش نیروی جنسی خود را به ورزش و کار و فعالیت های زیاد سرگرم کنید، ورزش و کار در کاهش ظغیان غریزه ی جنسی اثر فوق العاده سودمندی دارد، و به ... مطالب بیشتر

نقش طب سنتی در افزایش و کاهش نیروی جنسی..

نقش طب سنتی در افزایش و کاهش نیروی جنسی..   کاهش نیروی جنسی  سداب ، ارزن، کرویا، دانه اسفند، پودینه، شاه دانه، مرزنجوش، عدس، کاهو، خرفه، تربد، کافور، گل سرخ، ریشه اسپرزه، کدو، قهوه، کاسنی، تاجریزی، نیلوفر، ترشیجات، ... مطالب بیشتر