با بیماریهای انگلی آشنا شوید..

با بیماریهای انگلی آشنا شوید.. Worms  بیماریهای انگلی تعدادی از کرم های انگلی هستند که در روده ی انسان زندگی میکنند. شایعترین نوعکرم ها در هوای معتدل کرم های نخی هستند. این نوع کرم از طریق دست ... مطالب بیشتر