روغن ماهی از سرطان جلوگیری می کند ….

روغن ماهی از سرطان جلوگیری می کند ....   تحقیق پیرامون روغن ماهی  دکتر رشیدا کار مالی دانشیار علوم تغذیه در دانشگاه روتگرس معتقد است غذا دریای بخصوص ماهی چرب میتوانند درپیشگیری و متوقف کردن سرطان پستان ... مطالب بیشتر