آشنایی با میزان خطر بیماری های توارثی

آشنایی با میزان خطر بیماری های توارثی   خطر بیماریهای توارثی، از یک نژاد یا گروه جغرافیایی به یکدیگر تداخل می کند ژنها هنگامی که والدین از گروههای نژادی مختلف باشند، در میان آنها منتقل می شود. ... مطالب بیشتر