کلیاتی درباره گیاه گلپر(Heracleum persicum)

کلیاتی درباره گیاه گلپر(Heracleum persicum) گلپر(Heracleum persicum) اسامی عمومی دیگر: گلپر ایرانی. (Heracleum glabrescens)نامهای علمی دیگر:(Heracleum glabrescens)نام خانواده: خانوادهٔ جعفری (Umbelliferae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: میوه، برگ، ریشه.مواد متشکله موثر: روغن فرار، هراکلئین، ... مطالب بیشتر