درمان سفیدک ناخن با گیاه زفت

درمان سفیدک ناخن باگیاه  زفت زفت دو نوع است : یکی آبی ، سیاه و مایع که از تیره قیر است و در مرهم ها بکار می رود . دیگری بیابانی و کوهی است و شیره درخت ینبوت ... مطالب بیشتر