راه هایی که سریعا بوی سیر را از بین می برد!

راه هایی که سریعا بوی سیر را از بین می برد! رفع بوی سیر از دهان اگر میل دارید پس از خوردن سیر دهان تان بویی ندهد، پس از مسواک دندان ها و شستن دهان، میخک یا ... مطالب بیشتر