کاهش ورم با گیاه خاکشی (Dscurania sophia)

کاهش ورم با گیاه خاکشی (Dscurania sophia)  خاکشی (Dscurania sophia) اسامی عمومی دیگر: خاک شیر، خبه، سفتره، شلغم پی، سماره.نامهای علمی دیگر: سیسم بریوم سوفیا (Sisymbrumiriosophia).نام خانواده: خانوادهٔ شب بو (Cruciferae).نوع گیاه: بوته.قسمت مورد ... مطالب بیشتر